Nejdůležitější zákony a předpisy pro stavebníky a provozovatele budov

Stavebnictví všeobecně:

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb.

Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č. 398/2009 Sb.

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze č. 26/1999 Sb.

Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 148/2007 Sb.

Nejdůležitější hygienické předpisy pro stavby:

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb.

Zdravotní služby:

Zákon o  zdravotních službách č. 372/2011Sb.

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012 Sb.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb č. 99/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb.

Požární bezpečnost staveb:

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) č. 246/2001 Sb.

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb.

 

Napsat komentář